fbpx

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelem

A Megbeszéljük weboldalt üzemeltető Bacsó Flóra egyéni vállalkozó, a belső adatkezelési folyamatainak nyilvántartása és az érintettek jogainak biztosítása céljából, az alábbi Adatvédelmi Szabályzatot alkotja.

Adatkezelő megnevezése: Bacsó Flóra egyéni vállalkozó

Adatkezelő székhelye: 1146 Budapest, Thököly út 116. as. 4.

 1. Bevezetés

A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse Bacsó Flóra egyéni vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó)(székhely: 1146 Budapest, Thököly út 116. as. 4..;adószám: 60419703-1-42), mint a www.megbeszeljuk.hu honlap („Honlap”) tulajdonosa által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, illetve Vállalkozó adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet az vállalkozó, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A jelen Tájékoztató a Honlapon a felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza, egyben tájékoztatást nyújt az érintettek részére személyes adataik kezeléséről.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor Vállalkozó különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

 1. Az adatkezelő adatai

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából Vállalkozó az adatkezelő, azaz Vállalkozó felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért.

Az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

Adatkezelő neve: Bacsó Flóra egyéni vállalkozó

Postacím: 1146 Budapest, Thököly út 116. as. 4.

E-mail cím: flora@megbeszeljuk.hu

Honlap: www.megbeszeljuk.hu

 1. Az adatkezelés rövid bemutatása az egyes adatkezelési folyamatok szintjén
 • Műhelymunkára, egyéni konzultációra, konfliktuskezelési beszélgetésre történő jelentkezés

Vállalkozó fő tevékenysége szerint konfliktuskezelő beszélgetéseket, egyéni és csoportos támogató beszélgetéseket és műhelymunkákat szervez, illetve azzal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt. Az ezekre történő jelentkezés, az esetlegesen szükségessé váló kapcsolattartás, számla kiállítása céljából személyes adatokat veszünk fel Öntől. Ezen adatokat Vállalkozó e-mailen keresztül (flora@megbeszeljuk.hu) veszi fel öntől.

 • Kapcsolatfelvétel, tájékoztatás kérése

Vállalkozó a Honlapon általános kapcsolatfelvétel, illetve a beszélgetésekkel, támogató csoportokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolása céljából „Kapcsolat” menüpont alatt üzenetküldési lehetőséget biztosít a felhasználók részére, amelynek során az érintett a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatait köteles megadni.

 1. Az adatkezelés jogalapja

A Honlapon keresztül felvett, illetve itt közzétett személyes adatok kezelésének jogalapja minden esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint az Ön, mint érintett hozzájárulása. Az adatkezelés minden esetben önkéntes. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja flora@megbeszeljuk.hu e-mailcímre küldött, ezirányú kérésével.

 1. Vállalkozó által gyűjtött személyes adatok, a jogalap és a cél megjelölésével
Személyes adatAz adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapja 
Név, e-mailcímÜzenetküldés, kapcsolatfelvételA GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása
Név, e-mailcím, számlázási címEgyéni vagy csoportos támogató beszélgetésekre történő jelentkezés, az esetlegesen szükségessé váló kapcsolattartás, számla kiállításaA GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása

Mediáció

Mediációt igénylő ügyfelektől e-mailben kérek adatokat egy mediációs felkérő nyilatkozathoz és egy beleegyező nyilatkozathoz. Megegyezés esetén a felek megállapodást írnak alá. adatkezelés célja: mediáción történő részvétel nyilvántartása, megállapodás nyilvántartása. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, aláírás adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulás adattárolás határideje: legfeljebb a mediációt követően 10 évig adattárolás módja: papír alapon.

 1. Az adatkezelés időtartama
 • Egyéni vagy csoportos támogató beszélgetésre történő jelentkezés

Vállalkozó ezzel összefüggésben az Ön személyes adatait legfeljebb a támogató beszélgetés lezárultától számított 8 évig kezeli.

 • Kapcsolatfelvétel, tájékoztatás kérése

Vállalkozó az ezzel kapcsolatos személyes adatait Ön hozzájárulásának visszavonásáig, illetve adatai törlésére irányuló kérelme kézhezvételéig kezeli, de legkésőbb az üzenetváltás lezárultától számított 8 év leteltével.

7. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

Milyen jogai vannak Önnek, mint Érintettnek az adataival kapcsolatban?

 • Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy Vállalkozótól kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelés céljai;
 • érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (ide értve különösen az adatfeldolgozókat);
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében;
 • az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket;
 • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk. Kérésére egy hónapon belül írásban válaszolunk.  Ugyanakkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, Vállalkozó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 • észszerű összegű díjat számíthat fel az Ön részére, vagy
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ha már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként javítanunk kell az adatait, visszatérítjük Önnek ezt a díjat.

Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.

 • A helyesbítéshez való jog

 Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.

 • Törléshez való jog

Vállalkozó késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben:

 • már nincs szükség a személyes adatokra a meghatározott adatkezelési folyamatok lefolytatása céljából;
 • a személyes adatok kezelése jogellenes;
 • Vállalkozóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése;
 • amennyiben a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte;
 • amennyiben Vállalkozó nyilvánosságra hozta a személyes adatot.

Ön is kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonásával. Ebben az esetben ugyanakkor a szolgáltatásunk további nyújtását megtagadhatjuk, illetve bizonyos szolgáltatások az Ön számára nem lesznek a továbbiakban elérhetők.

A személyes adatokat törlés helyett zároljuk, ha Ön ezt kéri, vagy, ha feltételezhető, hogy a törlés befolyásolhatja az Ön jogos érdekeit.

 • Korlátozáshoz való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra Vállalkozó korlátozza személyes adatainak kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes és Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • Vállalkozónak már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 • Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést Vállalkozó felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről Önt haladéktalanul tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot Vállalkozó korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

 • Ön hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt Vállalkozó előzetesen tájékoztatja.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Vállalkozó rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy Vállalkozó ezt akadályozná.

 • Mi történik, és mit tehet, ha elutasítjuk a kérelmét?

Ha Vállalkozó elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről és arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Válaszunkat e-mailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik.

 • Milyen jogai vannak akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogellenes?

Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük meg, és az adatait töröljük.

Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, Vállalkozó egy hónapon belül megvizsgálja a tiltakozás okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt a döntéséről.

 • Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére?

Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során Vállalkozó megsérti a GDPR rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH” vagy „Hatóság”). Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének részleteiről tájékoztatjuk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ettől függetlenül Ön a fentieknek megfelelően nem csak a Hatóságnál jogosult panasztételre, hanem az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál.

 • Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken.

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

E-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 1 391 1400

Fax szám: +36 1 391 1410

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy Vállalkozó köteles a Honlappal kapcsolatos adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, Vállalkozó indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről.

 • Bírósági jogérvényesítés

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön bírósághoz fordulhat. Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt Vállalkozó ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet.